Motiv
Obelisk, (architektonische) Nadel
Motiv (Oberklasse)