Motiv
Adel und Patriziat; Rittertum
Motiv (Oberklasse)