Motiv
Sanftmut; Ripa: Mansuetudine
Motiv (Oberklasse)