Motiv
Sodom und Gomorrha brennen
Motiv (Oberklasse)