Name
Gryphius, Christian
Alternative Namen
Greif, Christian
Gryphius, Christianus
Diensthold, Aletofilus
Diensthold, Alekofilus